Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden sportcentrum Grand Slam

 

1. Reglement

1.1 Algemeen:

De houders van een clubabonnement kunnen onbeperkt gebruik maken van de clubfaciliteiten. Voor racketsporten en groepslessen moet men steeds reserveren.  Alle betalingen gebeuren via bancontact, kredietkaart of cash. Dit enkel aan de balie.  

 1. Er gebeuren geen terugbetalingen van het inschrijvingsgeld en/of van het abonnementsgeld. Behalve bij overlijden of verhuizing naar een afstand van meer dan 30km van Sportcentrum Grand Slam.  Bij niet betaling van abonnementsbijdragen wordt er een administratieve kost doorgerekend gelijk aan 10 % bovenop de maandelijkse betaling.  
 2. Lidmaatschapkaarten worden overhandigd aan alle leden en dienen om toegang tot de club te bekomen. De kaarten zijn niet overdraagbaar, zijn strikt persoonlijk. Iedere kaart die gebruikt wordt door een niet gemachtigd lid zal leiden tot de schrapping van de corresponderende eigenaar. Dit zonder teruggave van inschrijvings-en abonnementsbijdragen.
 3. De openingsuren, lessen, prijzen en animaties kunnen ten allen tijden worden aangepast zonder een voorafgaande aankondiging. Sportcentrum Grand Slam tracht deze veranderingen tot een minimum beperkt te houden en tracht dit steeds ruim op voorhand aan te kondigen.
  • Indexering: De hierboven vermelde vergoeding wordt jaarlijks op de verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst voor maximaal 800% geïndexeerd op basis van de volgende prijsherzieningsformule: P = p {a + b (S/s) + c (I)}
   Waarbij:
   P = de nieuwe vergoeding
   p = de oorspronkelijke vergoeding
   a = het percentage van de prijs dat niet voor herziening in aanmerking komt (a >= 0,20)
   b= het percentage van de arbeidskosten in de totale prijs
   S = de nieuwe loonindex (de maand die voorafgaat aan de indexering)
   s = de oorspronkelijke loonindex (de maand die voorafgaat aan de oorspronkelijke datum van het abonnement)
   c= het percentage van de materiaalkosten in de totale prijs
   I = het percentage waarmee de materiaalkosten zijn gestegen sinds de vorige indexering


 4. Elk lid is verplicht zijn identiteitskaart in te laten scannen aan de balie bij aanmaak van een abonnement. 
 5. Wij beschikken over verschillende formules, abonnementen en beurtenkaarten. Meer info aan de balie. Beurtenkaarten zijn 1 jaar geldig. Enkel bij aankoop van een nieuwe beurtenkaart worden de niet gebruikte beurten van de vorige kaart overgezet op de nieuwe beurtenkaart. 
 6. De 12 maanden betaling via domiciliëring, wordt automatisch maandelijks verlengd. Indien het abonnement niet verlengd mag worden, moet er een afspraak gemaakt worden in Sportcentrum Grand Slam om de beeïndiging te bespreken. Deze afspaak moet 1 maand voor het einde van het abonnement gemaakt zijn. Na beeindiging van abonnement wordt de daaropvolgende maand aangerekend als opzegmaand.
 7. De maandelijkse lidmaatschapsbijdrage via domiciliëring voor de komende maand wordt in het begin van de betreffende maand aangevraagd. Indien deze betaling voor gelijk welke reden geweigerd wordt, moet de betaling bij het eerste bezoek van de betreffende maand aan de balie gebeuren.
 8. Bij een onvrijwillige afwezigheid of ziekte (van bepaalde of onbepaalde duur) kan het lid een doktersattest binnenbrengen. Het attest moet de club bereiken in de eerste week van de ongeschiktheid. De periode van afwezigheid wordt verleend wanneer het abonnement verlopen is.  De betalingen van het contract blijven doorlopen. 
 9. Leden onder 18 jaar vallen onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of voogd. Bij eventuele schade zal de ouder of de vooft aansprakelijk zijn. 
 10. Kinderen onder de 18 jaar kunnen geen lid zijn zonder dat 1 van de ouders, voogd of grootouders lid zijn. Deze personen moeten in de club aanwezig zijn wanneer het kind de activiteiten volgt.
 11. Leden moeten in en rond de club eerbiedig met elkaar omgaan en geen beledigende of lasterlijke taal gebruiken.
 12. Het is verboden te roken in de club.
 13. Het is ten strengste af te raden voorwerpen onbeheerd achter te laten in het hele gebouw.  Sportcentrum Grand Slam voorziet lockers voor zijn leden. 
 14. De club verwerpt elke verantwoordelijkheid bij verlies van geld of persoonlijke eigendommen van leden of genodigden. Sportcentrum Grand Slam is daarnaast niet verantwoordelijk voor elk verlies of schade aangebracht aan de wagens van de leden of genodigden die op het grondgebied van de club geparkeerd staan.
 15. Leden moeten hun wagen parkeren in de daarvoor voorziene parkeerplaatsen. Onrechtmatig geparkeerde wagens zullen worden verwijderd.
 16. De leden zijn verantwoordelijk voor hun eigendommen en eerbiedigen alle regels en reglementen van de club. Het lidmaatschap van het lid kan worden geschorst of ingetrokken indien het gedrag van het lid onredelijk is of niet overeenstemt met de regels en reglementen van de club.
 17. De directie houdt zich het recht voor de toegang te weigeren, dan wel te ontzeggen aan bepaalde bezoekers/leden welke (herhaaldelijk) het regelement overtreden. 
 18. Elk lid aanvaardt deel te nemen aan de clubactiviteiten op eigen risico. De club behoudt zich het recht om 5 keer per jaar één of meerdere delen van de club te gebruiken voor speciale evenementen. De gebruikte delen zijn dan niet beschikbaar voor leden.

1.2 Tennis & padel:

 1. De terreinen worden betreden door spelers & trainers.
 2. De terreinen kunnen enkel gebruikt worden door de leden. Indien u geen lid bent moet u zich voor het betreden van het veld aanmelden en betalen aan de balie. 
 3. Reserveringen gebeuren via de website www.sportcentrumgs.be & www.tennisvlaanderen.be  
 4. Kinderen jonger dan 15 jaar kunnen geen gebruik maken van de terreinen na 18u.
 5. Indien men enkel speelt, is het noodzakelijk 2 namen op te geven. In het geval van dubbel spel, is het noodzakelijk 4 namen op te geven.
 6. Speelt men enkel, is het niet mogelijk 2 terreinen, na elkaar, te reserveren. Is er na het gereserveerde uur nog een terrein vrij, mag men wel een tweede terrein boeken. Hiervoor moet men eerst langs de balie komen en zich melden.
 7. Speelt men dubbel is het wel mogelijk 2 terreinen, na elkaar, te reserveren. Men dient dan ook 4 namen op te geven.
 8. Indien men een terrein wenst te annuleren moet dit minstens twee uur op voorhand gebeuren.
 9. Indien het lid na 15 minuten nog niet op het gereserveerde terrein aanwezig is, heeft de club het recht het terrein aan een ander lid ter beschikking te stellen.
 10. Privélessen worden enkel overeengekomen via de Padel- & tennisacademie . 
 11. Het is ten strengste verboden privélessen te geven zonder toestemming van de club.
 12. De club heeft het recht terreinen voor te behouden voor tornooien en andere sociale activiteiten.
 13. Tennishal, tennis- en padelterreinen:

  14.1 Leden dienen steeds gepast schoeisel, met propere zool, te dragen. Dus een vlakke zool, zonder gravel.
  14.2 Tennissers mogen nooit rechtstreeks van de buitenterreinen naar de tennishal.
  14.3 De terreinen outdoor moeten na elk tennisuur geveegd worden met het daarvoor voorziene sleepnet.
  14.4 Frisdranken, eten en roken zijn verboden op de terreinen.

1.3 Fitness:

 1. De fitnessruimte en zaal van collectieve lessen zijn niet toegankelijk onder de 12 jaar tenzij met een medisch attest en een aangepast abonnement.
 2. Het uurschema van de collectieve lessen is onderhevig aan verandering. Elke verandering is een beslissing van de club en moet niet extra gecommuniceerd worden.
 3. De leden zijn verantwoordelijk voor de controle van hun persoonlijke conditie tijdens de activiteiten, opgenomen in de club. Bij het vaststellen van ongewone symptomen moet het lid onmiddellijk:

  3.1 Zich onthouden van elke deelname van activiteit, tenzij anders opgedragen.
  3.2 Een instructeur informeren over de ervaren symptomen.
 4. Alle nieuwe leden worden sterk aanbevolen een afspraak te maken met de fitnessinstructors teneinde een fitnessanalyse uit te voeren om zich vervolgens een passend en veilig trainingsschema voor te laten schrijven.

  4.1 Er wordt een specifiek trainingsschema opgesteld, gebaseerd op de doelstellingen en de informatie verworven van het lid.
  4.2 Het lid moet de fitnessinstructors verwittigen van latere wijzigingen van de informatie die oorspronkelijk werd opgegeven.
  4.3 In bepaalde gevallen kunnen de fitnessinstructors bijkomende medische informatie vereisen van de huisarts van leden, teneinde een veilig en correct trainingsschema te kunnen voorstellen. In dit geval zal het lid de kosten dragen voor het bekomen van de vereiste, geschreven medische informatie, afkomstig van de arts.
  4.4 Het trainingsschema is ontworpen om geleidelijk de werklast van het hart- en ademhalingssysteem te verhogen. Evenwel kan de reactie van het hart-en ademhalingssysteem op het trainingsschema niet met volkomen nauwkeurigheid voorspeld worden. De leden aanvaarden dat er een risico bestaat voor ongunstige resultaten gedurende, of na, het trainingsschema.
  4.5 Het trainingsschema omvat oefeningen. Deze oefeningen kunnen wandelen, joggen, fietsen, traplopen, roeien, aerobics en krachttraining omvatten. Het programma is samengesteld met een geleidelijke verhoging van de werklast op het lichaam teneinde het globaal fitnessniveau te verhogen.
 5. In het fitnesscentrum dient sportkleding en sportschoeisel gedragen te worden. Het schoeisel moet een propere, niet aflatende zool, bevatten. Het is ook strict verboden de fitnessruimte te betreden in slippers.
 6. Het is niet toegestaan sporttassen mee te nemen in de trainingsruimte.
 7. Het is niet toegestaan te trainen met ontbloot bovenlichaam, met petten of op blote voeten.
 8. Het is verplicht een handdoek te gebruiken op de trainingstoestellen, de matten en de banken. Na het gebruik van de toestellen dienen deze afgekuist te worden met de daarvoor voorziene reinigingsproducten beschikbaar in de zaal.
 9. Tijdens een sessiepauze dient men, indien mogelijk, het toestel vrij te maken voor de andere leden.
 10. Het is verplicht de gewichtsschijven na gebruik terug te plaatsen aan de daarvoor bestemde rekken.
 11. Het gebruik van gewichtsklemmen op de halters is verplicht.
 12. Het is ten strengste verboden van de loopbanden af te springen. Deze moeten eerst volledig tot stilstand gekomen zijn.
 13. Het is ten strengste verboden de intensiteit van de toestellen te verhogen waarop men zelf niet traint.
 14. Groepslessen:

  14.1 Aantal deelnemers beperkt afhankelijk van de les.
  14.2 Reserveren kan voor aanvang van de les via de website www.sportcentrumgs.be en aan de reservatie-pc’s in de inkom en fitness.

1.4 Kleedkamers:

De leden worden verzocht zich af te drogen in de natte zone; dit om het comfort van iedereen in de droge zone (grijze betegeling) te respecteren.

 

2 Privacyverklaring

Sportcentrum Grand Slam verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht op het e-mailadres info@grandslamtienen.be.

2.1 Verwerkingsdoeleinden

Sportcentrum Grand Slam verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). Meer specifiek gaat dit over het verwerken van naam, voornaam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, moedertaal en adres van de klant. Deze gegevens worden enkel voor de doeleinden gespecificeerd in deze privacyverklaring gebruikt.

2.2 Rechtsgrond(en) van de verwerking

De rechtsgrond voor deze verwerking zit vervat in art. 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG’.

2.3 Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte . Doorgifte gebeurd overeenkomstig de relevante bepalingen van de Algemene Verordering Gegevensbescherming.

2.4 Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

2.5 Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een ander vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

een email te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@grandslamtienen.be

2.6 Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

- toestemming via opt-in systeem (bevestigende actie van consument dat men reclame wil ontvangen).

- bezwaarrecht

- transparantie

2.7 Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

3 Cookiestatement

Deze website maakt gebruik van cookies.

3.1 Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten first en third party cookies.

Noodzakelijke cookies:

noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Functionele cookies:

functionele cookies houden je voorkeuren bij en onthouden dat je al eerder op de site bent geweest. Dit dient bijvoorbeeld om je taalinstelling te onthouden en de referentie naar het winkelmandje te bewaren.

3.2 Wat gebeurt er als ik de cookies uitzet?

Dankzij uw cookies worden de advertenties beter afgestemd op uw interesses. Zet u de cookies uit, dan ontvangt u nog steeds reclame, alleen is deze niet meer afgestemd op uw surfgedrag. Als u de cookies die uw voorkeuren onthouden uitschakelt, moet u uw instellingen, zoals wachtwoorden en inlognaam, steeds opnieuw intypen. U kan weigeren de cookies te accepteren op deze website en dan zal u niet langer gepersonaliseerde advertenties van Sportcentrum Grand Slam ontvangen. U kan ze eveneens aan- of uitzetten via uw browserinstellingen.

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x